WCNHuisreglement


WCN Huisreglement


Eén van de doelstellingen waar WerkCentrale Nederland zeker werk van maakt is het waarborgen van de veiligheid, gezondheid en welzijn van onze uitzendkrachten.


Wij hebben met onze cliënten afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat je veilig en gezond kunt werken. Met deze instructie willen we je informeren welke risico’s je tijdens je werk kunt tegenkomen en wat je er zelf aan kunt doen om die risico’s zoveel mogelijk te beperken. Het kan daarnaast zo zijn dat het bedrijf waar je gaat werken specifieke regels heeft, die je moet opvolgen. Als dat zo is, zal het bedrijf je hierover verder informeren.


Werkbriefjes

Je bent zelf verantwoordelijk voor de registratie van de gewerkte uren. Voor een goede betaling dien je het werkbriefje volledig in te vullen en te laten ondertekenen door de verantwoordelijke van het bedrijf. Rond je uren af naar een kwart, een half, driekwart of een heel uur. Het werkbriefje kun je op de vestiging inleveren of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Doe dit voor dinsdag 10.00 uur. Alleen dan kunnen wij zorgen voor een correcte betaling. Voor bepaalde bedrijven gelden andere inlevertijden en procedures. Hiervan word je voor aanvang van de werkzaamheden geïnformeerd.

Betalingen

Op dinsdagmiddag worden de salarissen uitbetaald, indien je 1 x per maand je geld wilt ontvangen dan kan dit ook, dan wordt dit elke vierde dinsdag van de kalendermaand uitbetaald. Iedere dinsdag versturen wij de loonstroken per email. Heb je geen email of wil je de loonstrook per post ontvangen geef dit aan ons door.  Aan het begin van het jaar ontvang je een jaaropgaaf. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de loonstrook. Zorg ervoor dat jij het juiste postadres/emailadres opgeeft, ook als je niet meer voor WCN werkzaam bent.

Ziekmelding

Als je ziek bent moet je zowel het bedrijf als ons bellen. Het bedrijf bel je normaal gesproken op het tijdstip dat je met je werk begint. Het kan zijn dat het bedrijf daar specifieke regels voor heeft. Volg die dan. Bel ook ons en doe dat altijd voor 9 uur ’s morgens. Wij zullen je in overleg officieel ziekmelden bij het UWV. Houdt ons in ieder geval op de hoogte van je gezondheid en wanneer je weer aan het werk gaat.  Als je bij het UWV ziek gemeld bent moet je je daar ook beter melden.  Het telefoonnummer van het UWV is 0900-9294 of via mijnuwv.nl. Zorg ervoor dat je je BSN nummer bij de hand hebt.

Opname reserveringen

Het vakantiegeld wordt automatisch in mei of bij einde dienst overgemaakt. De vakantiedagen (reserveringen) kun je gebruiken voor als je met vakantie gaat of om een onvolledige werkweek aan te vullen tot een volledige werkweek. De feestdagvergoeding kun je alleen gebruiken om een feestdag te laten uitbetalen. Dit gaat niet automatisch. Mocht je hier gebruik van willen maken dan dien je dit per mail of op jouw werkbrief te vermelden. Ook vakantiedagen worden bij einde dienst uitbetaald. Bij einde dienstverband van chauffeurs worden reserveringen 7 weken vastgehouden, zo kunnen binnengekomen boetes verrekend worden.

Noodservice (6.00-22.30 uur)

WCN is 7 dagen per week jouw partner. Wij zijn ook buiten kantooruren bereikbaar. Gebruik de noodservice alleen voor noodgevallen. Dit zijn ziekmeldingen of eventuele aan/afmeldingen van werk. Ons noodnummer is 06-53685368. Voor vragen over vacatures, betalingen en overige administratie kun je tijdens kantooruren (08.30 uur – 17.30 uur) bellen naar 020-4059111.

WLS (Waarschuwingsregister Logistieke Sector)

In de logistiek hanteren veel van onze inleners dit systeem om toekomstige werknemers te screenen.

Met het tekenen van je intake formulier ga je er tevens mee akkoord dat je eventueel aangemeld wordt bij verplichtstelling inlener.

 

 

Magazijnen

Steeds meer zijn er in magazijnen regels waaraan je je moet houden. In een ruimte waar zowel heftrucks rijden en mensen lopen is er een groot risico dat er ongevallen gebeuren. Let goed op wat de interne regels zijn, waar je mag lopen en waar de heftruck mag rijden. Als er gebruik wordt gemaakt van bovenloopkranen moet je er goed op letten dat je niet onder de last doorloopt. Verder is het verboden om zonder toestemming van het bedrijf en geldige rijbevoegdheid met intern transport te werken. Schades aan personen of goederen zijn niet verzekerd indien je niet beschikt over de juiste papieren. Denk hierbij aan het rijden van heftruck, reachtruck, auto of vrachtauto

Tillen en ongunstige houding

Verkeerd of te zwaar tillen levert bijna altijd rugklachten op. Het is niet voor niets dat het tillen zo nadrukkelijk in de Arbowet voorkomt. Je mag niet zwaarder tillen dan 23 kilo. Is het zwaarder, dan moet je hulpmiddelen gebruiken. En als je tilt, doe dat dan met rechte rug en gebogen knieën. Verder kan het voorkomen dat het werk wat je gaat doen ongunstige houdingen met zich meebrengt. Als dat niet zo lang duurt, is dat niet zo erg, maar krijg je lichamelijke klachten dan moet je dit bespreken met je direct leidinggevende. Lichamelijke klachten door ongunstige werkhoudingen kunnen namelijk blijvend zijn.

Hitte en koude

Het kan voorkomen dat je onder verschillende temperaturen moet werken, in koel- en vriescellen of bij ovens. Wees daar goed op voorbereid en draag de juiste kleding. Laat je goed informeren over de risico’s en de te nemen maatregelen. Ook kan het gebeuren dat je in aanraking komt met leidingen die of erg heet zijn of juist extreem koud. In beide gevallen kan dat leiden tot verwonding. Hou dit risico zelf goed in de gaten.

Pensioen (Stipp)

Heb jij in de afgelopen 52 weken gewerkt via een uitzendbureau (en was jij pensioen gerechtigd?) Dan heb jij pensioen opgebouwd via Stipp. Voor het correct laten verlopen van jouw pensioen hebben wij bewijs (werkgeversverklaring/getuigschrift) nodig dat jij werkzaam bent geweest via een uitzendbureau. Deze gegevens hebben wij nodig voordat  jij gaat starten. Mocht jij deze gegevens 2 weken na start niet hebben aangeleverd gaat WCN er vanuit dat jij afziet van verdere opbouw via Stipp en zullen wij nee hanteren. 

Lawaai

Als je in een omgeving moet werken waar veel lawaai is, kun je op den duur een gehoorbeschadiging oplopen. Als het lawaai meer dan 80 decibel is (je moet je stem verheffen om je verstaanbaar te maken) is het verstandig om gehoorbescherming te gebruiken. Je krijgt gehoorbescherming van ons of van de inlener. Let op: vanaf 85 decibel ben je verplicht om gehoorbescherming te gebruiken.

Beleid ten aanzien van ongewenst gedrag

Discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, pesten en gewelddadig gedrag zijn absoluut onaanvaardbaar binnen WerkCentrale Nederland. Daartoe zijn binnen WerkCentrale Nederland afspraken gemaakt om dit te voorkomen.

 

Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG)

Alleen medewerkers van de administratie zijn gemachtigd om loonbeslagen  in ontvangst te nemen. Ook zullen er door ons nooit persoonlijke gegevens aan derden worden doorgegeven tenzij de wet dit ons verplicht. Daarnaast zullen naw gegevens echter en alleen worden toegezonden aan (potentiële) werkgevers. 

Arbeidsverleden

Er is geen sprake van opvolgend werkgeverschap wanneer de toepasselijkheid daarvan niet is voorzien als gevolg van het door de uitzendkracht bewust of anderszins verwijtbaar verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen.

 

 

 

 

Alcohol/Drugs/Roken

De wet is hier heel streng in, de niet-roker heeft recht op een rookvrije werkplek. Dat betekent dat rokers zich moeten houden aan bepaalde spelregels. Elk bedrijf heeft een rookbeleid en er moet worden verteld waar je wel en niet mag roken. Hou je daar strikt aan.

Het nuttigen van alcoholische dranken of drugs tijdens werktijd evenals het verkeren onder invloed van alcohol of drugs (verdovende middelen) bij de aanvang van de diensttijd is niet toegestaan. Bij twijfel zal er een alcohol blaastest worden afgenomen. Het is ook verboden om verdovende middelen bij je te hebben. Overtreding van deze regel leidt tot het treffen van arbeidsrechtelijke maatregelen, waaronder de mogelijkheid van een ontslag op staande voet en/of het afnemen van een alcoholtest. Bovenstaande is ook van toepassing op medicijnen welke de werkzaamheden negatief kunnen beïnvloeden.

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PB’s)

Mocht je voor de te verrichte werkzaamheden veiligheidsschoenen nodig hebben dan kunnen wij deze verzorgen. Wij vragen hier een éénmalige borg van € 20,00 voor. Het kan voorkomen dat er overige PB’s verstrekt worden. Denk hierbij aan werkkleding, veiligheidshelm, veiligheidsbril, handschoenen, gelaats- gehoor- of adembescherming, of valbeveiliging.  Mocht je deze middelen krijgen, gebruik ze dan ook en biedt ze -bij een defect-  ter vervanging bij je direct leidinggevende aan. Bij het niet gebruiken van PB’s treedt er een sanctiebeleid in werking. Dit houdt in dat na verschillende mondelinge of schriftelijke waarschuwingen ontslag kan volgen. PB’s blijven eigendom van het bedrijf, lever ze bij einde van de werkzaamheden dan ook in bij je direct leidinggevende. 

Bekneld raken/pletten

Als je in een nieuwe omgeving met gevaarlijke machines en/of intern transport te werk wordt gesteld, loop je een grote kans om bekneld te raken of aangereden  te worden. Je direct leidinggevende moet je op dit gevaar wijzen, maar je moet zelf ook alert zijn op dit gevaar. Stap niet op een heftruck als je geen geldig deskundigheidsbewijs hebt en bedien geen machines waar je geen uitleg over hebt gehad. Draag bovendien geen loszittende kleding die eenvoudig in bewegende delen van machines terecht kunnen komen.

Orde en netheid

De meeste ongevallen gebeuren door het gebrek aan orde en netheid. Het komt erg vaak voor dat mensen uitglijden, struikelen of zich verstappen doordat de werkplek niet is opgeruimd. Zorg er in ieder geval voor dat leidingen, kabels e.d. geen hinderlijk obstakel vormen voor jou en je collega’s. Je hoeft niet de hele dag met stoffer en blik rommel op te ruimen, maar gooi afval van materiaal direct weg in de daarvoor bestemde containers. Kortom….hou het netjes.

Vallende voorwerpen

Let goed op of er voorwerpen naar beneden kunnen vallen. Dat komt bijvoorbeeld voor als er op hoogte wordt gewerkt, zoals steiger, hoogwerkers, liften, etc. of als je juist in putten en sleuven werkt. Er kunnen ook voorwerpen van een heftruck of kraan vallen. Als dit het geval is, draag dan altijd een helm. Deze krijg je van het bedrijf.

Elektrocutie

Wie met elektriciteit of elektrisch gereedschap werkt kan altijd te maken krijgen met elektrocutie. Zorg ervoor dat je met veilig gereedschap werkt. Als je te maken hebt met ondeugdelijk gereedschap, meld het dan aan je direct leidinggevende.

Gevaarlijke stoffen

Je direct leidinggevende moet je informeren over de gevaarlijke stoffen waarmee je in aanraking kan komen en moet bovendien maatregelen treffen om te voorkomen dat je blootgesteld wordt aan gevaarlijke stoffen. Soms is een zogenaamd ‘snuitje’ voldoende om je te beschermen, maar vaak ook zijn halfgelaatsmaskers of onafhankelijke adembescherming noodzakelijk. Overleg altijd met je direct leidinggevende en draag je PBM’s.

Trilling

Trillingen kunnen ontstaan door uit balans geraakt elektrisch gereedschap. Ook het gebruik van sloopgereedschap of trilplaten kan leiden tot gezondheidsschade. Je hele zenuwgestel kan in de war raken. Gebruik dus geen defect gereedschap en als je met trilling gevoelig gereedschap moet werken, doe dat dan niet te lang achter elkaar. Volg de instructies van je direct leidinggevende goed op.

Besloten ruimte

In de Arbowet wordt dit onderwerp uitvoerig beschreven. Als je in een besloten ruimte moet werken moet er formeel een werkvergunning worden afgegeven. Hierin staat onder welke omstandigheden het werk uitgevoerd moet worden. Laat je goed informeren welke veiligheidsvoorzieningen er getroffen zijn om jouw veiligheid en gezondheid zoveel mogelijk te garanderen. Zo moet er met een veilige spanning worden gewerkt en moet er een manwacht aanwezig zijn. Wees er zeker van dat er geen gevaarlijke gassen of stoffen in de ruimte aanwezig zijn. Voorbeelden van Besloten Ruimten zijn: liften en liftschachten, silo’s, tanks, kruipruimten, sleuven, etc.

Schadelijke damp, gas of stof

Op sommige plekken kan sprake zijn van damp, gas of stof dat gevaarlijk kan zijn voor je gezondheid. Voorbeelden zijn las damp, houtstof, bouwstof, uitlaatgassen. Wettelijk gezien moet de inlener ervoor zorgen dat je niet met deze stoffen in aanraking komt, maar dat lukt niet altijd . Gebruik dus bij voorkeur P3 adembescherming. Een zogenaamd snuitje is voldoende, maar kom je regelmatig in aanraking met gevaarlijk stof, gas of damp, dan moet er beter beschermd worden. Adembescherming wordt  door de inlener beschikbaar gesteld.

Straling

De bekendste straling is die van de vlamboog die veroorzaakt wordt door lassen. Kijk nooit in de vlamboog, het is absoluut schadelijk voor je ogen. Maar ook zonlicht kan bij overmatige blootstelling gezondheidsschade veroorzaken. Het aantal huidkankergevallen neemt dramatisch toe. Draag beschermende kleding als je de hele dag in de zon moet werken en gebruik een zonnebrandcrème

Ongevallen

We gaan er natuurlijk vanuit dat het jou niet overkomt, maar mocht je ooit slachtoffer worden van een bedrijfsongeval, dan zullen we dit melden bij de Arbeidsinspectie. Die onderzoekt de oorzaak van het ongeval en mocht er sprake zijn van blijvend letsel, dan wordt ook de schuldvraag vastgesteld. 80% van de bedrijfsongevallen is te wijten aan eigen schuld. Wees dus voorzichtig en breng jezelf en anderen niet in gevaar. Volg altijd de instructies op van de direct leidinggevende.

Arbeidstijden

In verband met de arbeidstijdenwet zal ik WerkCentrale Nederland altijd Informeren over eventuele extra werkgevers/nevenfuncties. Het niet correct/volledig informeren zal leiden tot einde uitzendovereenkomst.

Tot slot

Je gaat op tijdelijke basis aan het werk en je komt in een omgeving terecht waar mogelijk risico’s voor gezondheidsschade en ongevallen op de loer liggen. Wees alert en laat je goed informeren over deze risico’s. Draag je PBM’s op de juiste manier en onderneem geen onveilige handelingen.

Brand

Volg de regels van het bedrijf op als je te maken krijgt met brand. Kijk goed waar de vluchtweg is en of die vrij is van obstakels. Zorg ervoor dat je jezelf zo snel mogelijk in veiligheid brengt en meld je af, zodat de inlener weet dat je veilig bent.

ADV/ATV

Bouwt u ADV/ATV op bij uw werkgever? Vergeet deze dan niet voor het einde van het jaar op te nemen. Deze komen namelijk te vervallen per de eerste dag van het nieuwe jaar.


 • Icon 01
 • Icon 02
 • Icon 03
 • Icon 04
 • Icon 05
 • Icon 06
 • Icon 07
 • Icon 08
 • Icon 09
 • Icon 10
 • Icon 11
 • Icon 12

WerkCentrale Schiphol

WerkCentrale Nederland B.V.

Flamingoweg 32
1118 EE Schiphol
Telefoon: 020-4059111
Fax: 020-4059120

WerkCentrale Rotterdam

WerkCentrale Nederland B.V.

Overschieseweg 12-D
3044 EE Rotterdam
Telefoon: 010-3032801
Fax: 010-3032802