Werkgevers

Verklaringen

De Wet Keten Aansprakelijkheid, WKA Verklaring, wordt veelal beschreven onder de noemer ketenaansprakelijkheid en is zeer sterk gelieerd aan de inlenersaansprakelijkheid. De WKA verklaring is een regelgeving vanuit de overheid waarmee men zich verzekert van betaling van de verschuldigde loonheffingen alsmede omzetbelastingen.

Een WKA verklaring is dan ook van essentieel belang om veilig zaken te doen met een uitzendorganisatie!

 

Versie: T/m Maart 2024

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Detacheerders en payrollondernemingen vallen eveneens onder de reikwijdte van het keurmerk omdat ook zij arbeid ter beschikking stellen. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt. Onze SNA verklaring kunt u downloaden.

Versie: 28-11-2023

WerkCentrale Nederland B.V. hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. WerkCentrale Nederland B.V. heeft daarom dit privacy statement opgesteld. WerkCentrale Nederland B.V. behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft WerkCentrale Nederland B.V. u inzicht hoe WerkCentrale Nederland B.V. in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

Versie: 2.0

De NBBU ziet erop toe dat zijn leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn die de wet- en regelgeving, hoe complex ook, in acht nemen. Zo houden wij cao-controles om te zorgen dat de NBBU-cao's voor Uitzendkrachten en voor Vaste medewerkers in de uitzendbranche op een correcte manier worden gehanteerd.

Versie: 2021

Certificaat NBBU - CAO Controle.
WerkCentrale Nederland heeft weer een positieve CAO Controle achter de rug. Om veilig zaken te doen met een uitzendorganisatie is dit van essentieel belang!

 

Versie: 2021

Kiwa Register legt zich toe op het efficiënt verwerken van aanvragen voor formele vergunningen en wettelijke bevoegdheden in de transportsector. Jaarlijks verstrekt Kiwa namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat ruim 100.000 vergunningen en bevoegdheden aan natuurlijke personen en bedrijven in de luchtvaart, zeevaart, binnenvaart en het personen- en vrachtvervoer over de weg. Kiwa Register is onderdeel van Kiwa N.V., een internationale onderneming op het gebied van testen, inspecties en certificering (TIC).

Het bedrijfsonderdeel Kiwa Register is in 2010 ontstaan als gevolg van de uitplaatsing van het grootste gedeelte van de organisatie die zich binnen de Inspectie Verkeer & Waterstaat (thans Inspectie Leefomgeving & Transport) bezighield met vergunningverlenende taken. Sinds de uitplaatsing heeft Kiwa Register haar dienstverlening op het gebied van vergunningen elk jaar weten te verbeteren: levertijden zijn voor alle soorten vergunningen verkort terwijl de kosten voor gemeenschap sinds 2010 zijn gedaald.

Versie: 2021

Algemene Voorwaarden NBBU

Versie: Juli 2023

De bedrijfsvoering van WerkCentrale Nederland is erop gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Versie: Juni 2020
Je vindt onze vacatures ook op social media:
Certificeringen &
keurmerken:
Logo NEN4400-1
Logo Stichting Normering Arbeid
WerkCentrale
is lid van:
Logo ACN
Logo NBBU
© WerkCentrale Nederland | Privacy Statement | Algemene Voorwaarden
Top